53023 – BLX Chocolates Box (9 pieces)

49033/BLX – White

53000 – 12 Chocolat Black Box

53001 – 24 Chocolate Box

53002 – 40 Chocolat Box

53006-BLX – 54 Chocolate Box

49038/BLX – White Sugar Free

49071/110BLX – Chocolate “Cat tongues” – White